เฟสบุ๊คอบต.บางปลาม้า

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บางปลาม้า
แผนที่ดาวเทียม
แผนที่ภาษีที่ดิน โรงเรือนและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บางปลาม้า
สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

นโยบายคุ้มครองข้อมูล
    ส่วนบุคคล

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายรายปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้
   จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

คู่มือหรือมาตรฐาน
    การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
    การให้บริการ

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินการปฎิบัตราชการ
การให้คุณให้โทษและ
    สร้างขวัญกำลังใจ

นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
    การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
    แผนพัฒนาบุคลากร

แนวทางการปฎิบัติการจัดการ
    เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
    ประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
     No Gift Policy

กาสร้างวัฒนธรรม
    No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย
    No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงการ
  ทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพิ่อจัดการความ
 เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการ
    ป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
    ทุจริตประจำปี

งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรมสำหรับ
    เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประเมินจริยธรรมของ
    เจ้าหน้าที่รัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
    ในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
    ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
  ประจำปี

รายงานประชาคมตำบล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
บริการประชาชน
แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์แสดงความคิดเห็น
     ของประชาชน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
พรบ./พรก
กฏระเบียบระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
ผู้ดูแลระบบ
อีเมล์อบต.บางปลาม้า
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
   
 
โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ประจำปี 2566 ในวัน ศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเสาธง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2566


   
   
   
 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี2566 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเสาธง โดบ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า
ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2566


   
   
   
 
โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า
ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2566


   
   
   
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566


   
   
   
 
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2566


   
   
   
 
โครงการการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ วัดโพธิ์ลังกา
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2566


   
   
   
 
โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเด็กเล็ก (เด็กติดในรถ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2566


   
   
   
 
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ในวัน ศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค
ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2566


   
   
   
 
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลทีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลทีมีปัญหากลั่นปัสสาวะและอุจาระไม่ได้
ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2566


   
   
   
 
โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองไม่ชัดในผู้สูงอายุ
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2566


   
   
   
 
โครงการทำบุญเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566 ในวันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2566 ณ วัดเสาธง
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2566


   
   
   
 
โครงการถวายเทียนพรรษา / เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา 27 กค 66 ณ วัดเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า
ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 ถึงวันที่ 27 กรกฏาคม 2566


   
   
   
 
กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ปี การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 ถึงวันที่ 25 กรกฏาคม 2566


   
   
   
 
โครงการขับขี่ปลอดภัย ป้องกันอุบัติภัยจราจร ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฏาคม 2566 ถึงวันที่ 24 กรกฏาคม 2566


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย