เฟสบุ๊คอบต.บางปลาม้า

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บางปลาม้า
แผนที่ดาวเทียม
แผนที่ภาษีที่ดิน โรงเรือนและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บางปลาม้า
สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

นโยบายคุ้มครองข้อมูล
    ส่วนบุคคล

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายรายปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้
   จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

คู่มือหรือมาตรฐาน
    การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
    การให้บริการ

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินการปฎิบัตราชการ
การให้คุณให้โทษและ
    สร้างขวัญกำลังใจ

นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
    การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
    แผนพัฒนาบุคลากร

แนวทางการปฎิบัติการจัดการ
    เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
    ประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
     No Gift Policy

กาสร้างวัฒนธรรม
    No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย
    No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงการ
  ทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพิ่อจัดการความ
 เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการ
    ป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
    ทุจริตประจำปี

งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรมสำหรับ
    เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประเมินจริยธรรมของ
    เจ้าหน้าที่รัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
    ในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
    ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
  ประจำปี

รายงานประชาคมตำบล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
บริการประชาชน
แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์แสดงความคิดเห็น
     ของประชาชน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
พรบ./พรก
กฏระเบียบระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
ผู้ดูแลระบบ
อีเมล์อบต.บางปลาม้า
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
   

 
 
 
 
คำแถลงนโยบาย ของนายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 ***************************** เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้กระผม นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2564 นั้น เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศ ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ก่อนที่กระผมจะแถลงนโยบายต่อสภาแห่งนี้ กระผมขออนุญาตเรียนท่านประธานผ่านไปยังพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบางปลาม้าทุกท่าน ขอขอบพระคุณที่ได้ให้ความไว้วางใจกระผมเข้ามารับใช้ท่านทั้งหลายอีกสมัยหนึ่ง เพื่อสานต่อนโยบายที่ได้ทำค้างไว้ในสมัยที่แล้ว และมีโอกาสกำหนดนโยบายใหม่ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน ให้เป็นไปตามความต้องการของพ่อแม่พี่น้องชาวองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าอย่างแท้จริง กระผม ขอยืนยันด้วยความตั้งใจจริง ที่จะทำงานเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนชาวองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าด้วยความมุ่งมั่น ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนชาวองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าที่เคารพ เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า สามารถดำเนินการไปได้อย่างมีทิศทางและสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระผมจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนงานที่เป็นเรื่องเร่งด่วนจะต้องดำเนินการ และ ส่วนงานที่จะต้องบริหารจัดการเพื่อดำเนินการในระยะเวลา 4 ปี ตามวาระ โดยมีรายละเอียดของนโยบาย ดังนี้ 1. นโยบายเร่งด่วน 1.1 แก้ไขปัญหาถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ในเส้นทางที่ติดต่อระหว่างหมู่บ้านและในเส้นทางในพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรภายในพื้นที่ 1.2 ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 1.3 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กที่มีคุณภาพ 1.4 จัดสวัสดิการสังคมและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 1.5 ส่งเสริมกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน ในด้านกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด 1.6 ปรับระบบบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ (1) เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า (4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น (5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ (6) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ 1.7 เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้นำชุมชนเข้าถึง และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า ให้มีความเจริญก้าวหน้า ต่อไปในอนาคต 1.8 ปรับปรุงการให้บริการ เกี่ยวกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาต ของผู้มาติดต่อราชการประเภทต่าง ๆ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.1 ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายหลักและถนนสายรอง ให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี 2.2 ดำเนินการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ำประปา บำรุงรักษาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค 2.3 จัดให้มีการขุดลอกคู คลอง ที่ตื้นเขิน 3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 3.1 สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร 3.2 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ท้องถิ่น 3.4 ส่งเสริมให้มีการร่วมกลุ่ม/จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ แต่ละกลุ่มในเขตตำบล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาถึงปัญหา และแนวทางแก้ไขตลอดจนกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินกาอย่างเป็นระบบ และสามารถสร้างเครือข่ายร่วมกับตำบลอื่นได้ต่อไป 3.5 ส่งเสริมการทำอาชีพเสริม โดยสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ทั้งในด้านเงินทุนหมุนเวียน และวิชาการ 3.6 ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพดี 4. นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและกีฬา 4.1 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็ก ก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน 4.2 สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ 4.3 จัดให้มีสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 4.4 จัดให้มีการอนุรักษ์ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น งานประเพณีวันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันสำคัญทางศาสนา 4.5 เฝ้าระวัง ติดตาม สถานการณ์โรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 4.6 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 4.7 สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันยาเสพติด โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อเยาวชนและประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด 5. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 5.1 รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่า หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน สร้างจิตสำนึกต่อส่วนรวมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรแหล่งน้ำ 5.2 สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพที่สวยงาม 5.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ตามริมถนน 5.4 ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 6.1 จัดบรรยากาศที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นบรรยากาศแห่งการต้อนรับประชาชนด้วยการยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจบริการ โดยยึดหลัก "การบริการคืองานของเรา" 6.2 เพิ่มทักษะ ความสามารถของพนักงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน ให้รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม 6.3 ปรับปรุง และพัฒนารายได้ ในด้านการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 6.4 เน้นการบริหารราชการโดยเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากขึ้น โดยการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น รวมถึงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 6.5 เน้นการบริหารราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม สำนึกรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าที่เคารพ การกำหนดนโยบายบริหารราชการท้องถิ่นของกระผมที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ได้วางอยู่บนพื้นฐานข้อมูลความเป็นจริงของตำบล และความต่อเนื่องกับสถานการณ์ที่ผ่านมา ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใหม่ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง เมื่อการแถลงนโยบายเสร็จสิ้น กระผมจะเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยจะใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ กระผมขอให้ความเชื่อมั่นแก่สภาแห่งนี้ว่าจะบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความมุ่งมั่น ที่จะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าให้มีความก้าวหน้า ทั้งนี้ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนตำบลบางปลาม้าเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง ขอบคุณครับ