เฟสบุ๊คอบต.บางปลาม้า

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บางปลาม้า
แผนที่ดาวเทียม
แผนที่ภาษีที่ดิน โรงเรือนและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บางปลาม้า
สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

นโยบายคุ้มครองข้อมูล
    ส่วนบุคคล

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายรายปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้
   จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

คู่มือหรือมาตรฐาน
    การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
    การให้บริการ

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินการปฎิบัตราชการ
การให้คุณให้โทษและ
    สร้างขวัญกำลังใจ

นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
    การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
    แผนพัฒนาบุคลากร

แนวทางการปฎิบัติการจัดการ
    เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
    ประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
     No Gift Policy

กาสร้างวัฒนธรรม
    No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย
    No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงการ
  ทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพิ่อจัดการความ
 เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการ
    ป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
    ทุจริตประจำปี

งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรมสำหรับ
    เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประเมินจริยธรรมของ
    เจ้าหน้าที่รัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
    ในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
    ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
  ประจำปี

รายงานประชาคมตำบล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
บริการประชาชน
แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์แสดงความคิดเห็น
     ของประชาชน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
พรบ./พรก
กฏระเบียบระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
ผู้ดูแลระบบ
อีเมล์อบต.บางปลาม้า
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566  
   
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566  
   
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566  
   
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566  
   
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566  
   
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566  
   
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  
   
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566  
   
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566  
   
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ 2566  
   
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565  
   
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565  
   
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565  
   
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565  
   
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565  
   
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565  
   
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565  
   
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565  
   
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  
   
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 ปีงบประมาณ 2565  
   
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2654 ปีงบประมาณ 2565  
   
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565  
   
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564  
   
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564  
   
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564  
   
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563  
   
สรุปผลการัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรองเดือน มิถุนายน 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. 62 - ก.ย. 63  
   
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562  
   
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย