เฟสบุ๊คอบต.บางปลาม้า

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บางปลาม้า
แผนที่ดาวเทียม
แผนที่ภาษีที่ดิน โรงเรือนและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บางปลาม้า
สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

นโยบายคุ้มครองข้อมูล
    ส่วนบุคคล

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายรายปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้
   จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

คู่มือหรือมาตรฐาน
    การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
    การให้บริการ

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินการปฎิบัตราชการ
การให้คุณให้โทษและ
    สร้างขวัญกำลังใจ

นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
    การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
    แผนพัฒนาบุคลากร

แนวทางการปฎิบัติการจัดการ
    เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
    ประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
     No Gift Policy

กาสร้างวัฒนธรรม
    No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย
    No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงการ
  ทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพิ่อจัดการความ
 เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการ
    ป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
    ทุจริตประจำปี

งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรมสำหรับ
    เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประเมินจริยธรรมของ
    เจ้าหน้าที่รัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
    ในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
    ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
  ประจำปี

รายงานประชาคมตำบล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
บริการประชาชน
แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์แสดงความคิดเห็น
     ของประชาชน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
พรบ./พรก
กฏระเบียบระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
ผู้ดูแลระบบ
อีเมล์อบต.บางปลาม้า
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566  
   
สถิติการคลัง ประจำปี 2566  
   
รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2566  
   
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4  
   
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 3  
   
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 2  
   
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72  
   
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1  
   
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565  
   
รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565  
   
สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565  
   
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4  
   
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3  
   
รายงานผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
   
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2  
   
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
   
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72  
   
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564  
   
สถิติการคลัง ประจำปี 2564  
   
รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2564  
   
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563  
   
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินและรายงานการเงินประจำปี พ.ศ.2563  
   
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายไตรมาส)  
   
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563  
   
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563  
   
สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563  
   
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562  
   
รายงานงบการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.  
   
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
   
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562  
   
สถิติการคลัง ประจำปี 2562  
   
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
   
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561  
   
สถิติการคลัง ประจำปี 2561  
   
สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
   
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
   
สถิติการคลัง ปี 2559  
   
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2559  
   
สถิติการคลัง ประจำปี 2558  
   
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2558  
   
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2557  
   
สถิติการคลัง ประจำปี 2557  
   
สถิติการคลัง ประจำปี 2556  
   
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2556  
   
รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
   
สถิติการคลัง ปนะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
   
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
   
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
   
สถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554