เฟสบุ๊คอบต.บางปลาม้า

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บางปลาม้า
แผนที่ดาวเทียม
แผนที่ภาษีที่ดิน โรงเรือนและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บางปลาม้า
สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

นโยบายคุ้มครองข้อมูล
    ส่วนบุคคล

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายรายปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้
   จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

คู่มือหรือมาตรฐาน
    การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
    การให้บริการ

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินการปฎิบัตราชการ
การให้คุณให้โทษและ
    สร้างขวัญกำลังใจ

นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
    การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
    แผนพัฒนาบุคลากร

แนวทางการปฎิบัติการจัดการ
    เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
    ประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
     No Gift Policy

กาสร้างวัฒนธรรม
    No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย
    No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงการ
  ทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพิ่อจัดการความ
 เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการ
    ป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
    ทุจริตประจำปี

งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรมสำหรับ
    เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประเมินจริยธรรมของ
    เจ้าหน้าที่รัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
    ในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
    ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
  ประจำปี

รายงานประชาคมตำบล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
บริการประชาชน
แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์แสดงความคิดเห็น
     ของประชาชน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
พรบ./พรก
กฏระเบียบระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
ผู้ดูแลระบบ
อีเมล์อบต.บางปลาม้า
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
ประกาศ อบต.บางปลาม้า เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.บางปลาม้า  
   
ประกาศ อบต.บางปลาม้า เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
   
ประกาศ อบต.บางปลาม้า เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
   
ประกาศ อบต.บางปลาม้า ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
   
นโยบายและกลยุทธ์ด้านโครงสร้างการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ ด้านอัตรากำลังและบริหารอัตรากำลัง ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของ อบต.บางปลาม้า  
   
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  
   
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564-2565  
   
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
   
ประกาศ เรื่อง นโยบายและกลยูทธ์ ด้านโครงสร้างการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
   
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  
   
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   
ประกาศ เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ส่วนราชการ  
   
ประกาศ เรื่อง กอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  
   
นโยบานการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 65  
   
ประกาศ เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ  
   
ประกาศ เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล  
   
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม  
   
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  
   
ประกาศนโยบายและกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
   
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
   
ประกาศนโนบายคุณธรรม จริยธรรม ปี 2564  
   
ประกาศฐานในการคำนวณร้อยละเลื่อนเงินเดือน ครู  
   
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริต  
   
ประกาศคุณธรรมและความโปร่งใส  
   
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ  
   
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายก-กับ-ผอ.กองสาธารณสุขฯ  
   
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายก-กับ-ผอ.กองการศึกษาฯ  
   
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายก-กับ-ผอ.กองช่าง  
   
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนากยก-กับ-ผอ.กองคลัง  
   
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายก-กับ-หัวหน้าสำนักปลัด  
   
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่าง-นายก-กับ-ปลัด