เฟสบุ๊คอบต.บางปลาม้า

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บางปลาม้า
แผนที่ดาวเทียม
แผนที่ภาษีที่ดิน โรงเรือนและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บางปลาม้า
สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

นโยบายคุ้มครองข้อมูล
    ส่วนบุคคล

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายรายปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้
   จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

คู่มือหรือมาตรฐาน
    การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
    การให้บริการ

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินการปฎิบัตราชการ
การให้คุณให้โทษและ
    สร้างขวัญกำลังใจ

นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
    การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
    แผนพัฒนาบุคลากร

แนวทางการปฎิบัติการจัดการ
    เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
    ประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
     No Gift Policy

กาสร้างวัฒนธรรม
    No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย
    No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงการ
  ทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพิ่อจัดการความ
 เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการ
    ป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
    ทุจริตประจำปี

งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรมสำหรับ
    เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประเมินจริยธรรมของ
    เจ้าหน้าที่รัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
    ในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
    ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
  ประจำปี

รายงานประชาคมตำบล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
บริการประชาชน
แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์แสดงความคิดเห็น
     ของประชาชน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
พรบ./พรก
กฏระเบียบระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
ผู้ดูแลระบบ
อีเมล์อบต.บางปลาม้า
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 สัญญาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านยอด ตำบลบางปลาม้า 5
2 ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านยอด 8
3 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านหัวไผ่ 9
4 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 27
5 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงไหล่ทาง หมู่ที่ 8 31
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านยอด ตำบลบางปลาม้า จำนวน 4 ช่วง 41
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 45
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงไหล่ทาง หมู่ที่ 8 33
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านหัวไผ่ ตำบลบางปลาม้า 42
10 ประกาศการเปิดเผยการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 35
11 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 35
12 ประกาศการเปิดเผยการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงไหล่ทาง หมู่ที่ 8 34
13 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงไหล่ทาง หมู่ที่ 8 34
14 ประกาศการเปิดเผยการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านหัวไผ่ ตำบลบางปลาม้า 35
15 ประกาศการเปิดเผยการคำนวรราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านยอด ตำบลบางปลาม้า 35
16 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านยอด ตำบลบางปลาม้า 34
17 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านหัวไผ่ ตำบลบางปลาม้า 38
18 สัญญาจ้างโครงการวางท่อน้ำทิ้งพร้อมบ่อพัก ฝาปิด-เปิด หมู่ที่ 1 39
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 46
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนหินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 53