เฟสบุ๊คอบต.บางปลาม้า

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บางปลาม้า
แผนที่ดาวเทียม
แผนที่ภาษีที่ดิน โรงเรือนและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บางปลาม้า
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บางปลาม้า
สมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

นโยบายคุ้มครองข้อมูล
    ส่วนบุคคล

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายรายปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้
   จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

คู่มือหรือมาตรฐาน
    การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
    การให้บริการ

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินการปฎิบัตราชการ
การให้คุณให้โทษและ
    สร้างขวัญกำลังใจ

นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
    การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
    แผนพัฒนาบุคลากร

แนวทางการปฎิบัติการจัดการ
    เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
    ประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
     No Gift Policy

กาสร้างวัฒนธรรม
    No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย
    No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงการ
  ทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพิ่อจัดการความ
 เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการ
    ป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
    ทุจริตประจำปี

งานกิจการสภาอบต.บางปลาม้า
การแถลงนโยบายต่อสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรมสำหรับ
    เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม
ประเมินจริยธรรมของ
    เจ้าหน้าที่รัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
    ในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
    ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตราการ
 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
  ประจำปี

รายงานประชาคมตำบล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
บริการประชาชน
แบบคำร้องทั่วไป
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์แสดงความคิดเห็น
     ของประชาชน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
พรบ./พรก
กฏระเบียบระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
แบบวัดความพึงพอใจ
ผู้ดูแลระบบ
อีเมล์อบต.บางปลาม้า
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา จำนวน 6 โครงการ 198
2 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้าง 6 โครงการ 199
3 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 192
4 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตและโครงการปรับปรุงถนนเสริมดินพร้อมลงหินคลุก จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 202
5 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบางปลาม้า ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๙๔ วัน จำนวน ๓ ศูนย์ 198
6 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 5 ตำบลบางปลาม้า 211
7 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมถมดินและโครงการเสริมดินและขยายพื้นที่ถมดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 โครงการ 205
8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ฯ 217
9 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางปลาม้า จำนวน ๓ ศูนย์ 207
10 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างติดตั้งประตู-หน้าต่างเหล็กดัด อาคารที่ทำการ อบต.บางปลาม้า 210
11 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา 212
12 สอบราคาจ้างติดตั้งประตู-หน้าต่างเหล็กดัด อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า 216
13 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ ตำบลบางปลาม้า 215
14 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา 219
15 สอบราคาโครงการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกและปรับปรุงถนนเสริมดินพร้อมลงหินคลุกภายในหมู่บ้านตำบลบางปลาม้า รวม ๔ โครงการ 219
16 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ฯ 219
17 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 226
18 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ตำบลบางปลาม้า 221
19 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางปลาม้า จำนวน ๓ ศูนย์ 227
20 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมดินพร้อมลงหินคลุกและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รวม ๒ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 232
หน้าแรก << ก่อนหน้า